USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dodano: 2018-09-27

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń (12 lipca 2019)
Autor: UZP Dodano: 2019-07-15

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (CZERWIEC 2019)
Autor: UZP Dodano: 2019-06-25

Zmiany w ustawie Pzp (luty 2019)
Autor: UZP Dodano: 2019-02-11

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (21.01.2019)
Autor: UZP, MPiT Dodano: 2019-01-24

Zmiany w Prawie zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r.
Autor: UZP Dodano: 2018-12-05

Najnowsze zmiany w Ustawie Prawo zamówień publicznych - wrzesień 2018
Dodano: 2018-09-14

Najnowsze zmiany w Ustawie Prawo zamówień publicznych - sierpień 2018
Dodano: 2018-08-24

Rządowy projekt ustawy zmieniający ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dodano: 2018-07-23

Rozporządzenie MIiR u w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
Dodano: 2018-07-18

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie RODO
Dodano: 2018-07-16

Tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
Autor: UZP Dodano: 2018-05-28

Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
Autor: UZP Dodano: 2018-05-28

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
Dodano: 2018-01-04

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);
Dodano: 2018-01-04

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
Dodano: 2018-01-04

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Dodano: 2017-10-18

zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej
Dodano: 2017-10-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać za mawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Dodano: 2017-10-09

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Dodano: 2017-07-10

Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń dot. zawierania umów koncesji
Dodano: 2017-05-26

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Dodano: 2017-05-22

Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
Dodano: 2017-04-13

Rozporządzenie w sprawie postępowania na członków KIO
Dodano: 2017-03-14

zalecenia_zakres_informacji
Dodano: 2017-02-07

zalecenia_rady_ministrow_klauzule_spoleczne
Dodano: 2017-02-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczącego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
Dodano: 2017-01-16

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztow w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Dodano: 2017-01-11

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej
Dodano: 2017-01-11

Rozporzadzenie zmieniajacem rozporzadzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołan
Dodano: 2017-01-10

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20.12.2016 r.
Dodano: 2017-01-04

Rozporzadzenie z dnia 15.12.2016 w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu Dz.U.poz.2038
Dodano: 2016-12-19

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Dodano: 2016-09-05

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów
Dodano: 2016-07-29

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Dodano: 2016-07-29

Orzecznictwo KIO i SO NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY
Dodano: 2015-10-27
Pozostałe materiały widoczne jedynie po zalogowaniu. Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy