Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 532 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 43 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


informacja z KRK
Treść pytania:
Witam, w jakiej formie powinna być złożona informacja z KRK jako uzupełnienie oferty? Czy może to być skan, poświadczony za zgodność przez Wykonawcę, czy tylko e-Krk? Podobno wyrok 254/19, którego nie mogę znaleźć dopuszcza taką możliwość. Proszę o informację.
Odpowiedź:
Nie znam orzeczenia KIO 254/19, też go nie znalazłam. Ale skupmy się na elektronizacji. Mamy komunikację elektroniczną a wiec dokumenty itd. przekazujemy elektronicznie. Oferta musi zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznego właściwych dla systemu teleinformatycznego (kwestia bezpieczeństwa) a więc tu mamy portale komercyjne i mini portal/epuap. Pozostała korespondencja elektroniczna nie musiałaby być poprzez system (zależy od tego co wskazuje SIWZ), może być mailem – zamawiający wyznacza sposób komunikacji elektronicznej. Jeśli dokumenty mają zostać przesłane elektronicznie – to jeśli dokument ma być złożony w oryginale to z podpisem elektronicznym kwalifikowanym gdyż jest on równy podpis. Własnoręcznemu i mamy oryginał. KRK może zostać złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a więc zgodnie z rozporządzeniem może to być skan dokumentu papierowego, który następnie zostanie opatrzony podpisem elektronicznym jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem (tak jak wcześniej własnoręcznym podpisem gdy składane były dokumenty – powiedzmy – papierowo). Jeśli dokument papierowy zostanie najpierw skopiowany, podpisany za zgodność i wówczas przesłany skan, to mamy kopię (skan) bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Jeśli dokument zostałyby wysłane do zamawiającego pocztą tradycyjną, papierowo, wówczas naruszony zostałby przepis o komunikacji elektronicznej, nie klasyfikowałabym tego jako brak złożenia dokumentu i konieczność wykluczenia –ale tu jak wiemy nigdy nie mamy pewności jak coś zostanie ocenione. Katarzyna Wińska-Rużewicz
Katarzyna Wińska-Rużewicz
Wadium (postępowanie podzielone na części).
Treść pytania:
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: wadium ustalone jest na poziomie 1,5% Jednakże przy wyliczaniu dla poszczególnych Części wychodzi dla każdej z groszami po przecinku. Czy mogę dla każdej z Części zaokrąglić wysokość wadium do pełnych złotych w górę lub w dół, np. Część 1 wynik 10 125,23zł to zaokrąglam na 10 125,00zł ; Część 2 wynik 8 130, 93zł to zaokrąglam na 8 131,00zł.
Odpowiedź:
Nie do końca rozumiem pytanie: wadium ustalamy (zamawiający) na poziomie do 3 % i to nas obowiązuje. Tym samym z wartości 10 125,23zł możemy ustalić wadium na poziomie 10 000, byłe z punktu widzenia ustawy nie przekroczyło 3%. W treści siwz powinna zostać wskazana wysokość wadium, nie spotkałam wskazania procentowo, zawsze kwotowo, chociaż pewnie byłaby również taka możliwość gdyby była wskazana w siwz wartość szacunkowa zamówienia, od której te 1,5 miałoby zostać wyliczone, chociaż nadal byłoby to pozbawione sensu. Czyli – wartość zamawiający wylicza od sobie znanej wartości szacunkowej zamówienia i wskazuje w siwz w sposób czytelny, ile wynosi wadium dla każdej z części. Wykonawca widząc w siwz taka informacje, uiszcza wadium we wskazanej wysokości. Nie może być ono w niższej wysokości. Więc jeśli kwestia podniesiona w pytaniu dotyczy wykonawcy – jakiej wysokości ma wnieść wadium jeśli zostało w siwz wskazane procentowo, to nie mniejsze niż ten procent, czyli w miejsce 10 125,23zł wnosimy 10 126 zł.
Katarzyna Wińska-Rużewicz
Składanie ofert w postepowaniach o wartości do progów UE
Treść pytania:
Czy Zamawiający w okresie do 01.01.2020 r. ma prawo wymagać od Wykonawcy złożenia oferty tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej czy jednak Zamawiający musi pozwolić na to aby Wykonawca mógł składać oferty w formie pisemnej?
Odpowiedź:
W mojej ocenie nie – wykonawca w postępowaniach poniżej progów ue może złożyć ofertę pisemnie, albo za zgodą zamawiającego – elektronicznie (przy czym „albo” w moimi ocenie odnosi się do złożenia oferty: pisemnie albo elektronicznie, a nie wyboru zamawiającego dot. sposobu złożenia oferty). Zaglądając do treści uzasadnienia do zmian Pzp: „głównym celem projektowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy Pzp jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych”. I dalej: „Proponowane rozwiązanie prawno-legislacyjne: 1) zwiększy szanse na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) zapewni lepsze szanse dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 3) zdywersyfikuje zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach oraz unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.” Gdyby przyjąć, że zamawiający może narzucić obowiązek złożenia oferty elektronicznie, wówczas podstawą wprowadzenia zmian byłoby zapewnienie dodatkowego czasu zamawiającym (i gdyby go nie potrzebowali – wówczas złożenie ofert wyłącznie elektronicznie wg decyzji zamawiającego), a nie – wykonawcom.
Katarzyna Wińska-Rużewicz


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy