Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 532 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 43 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1
Treść pytania:
Ostatnio pojawiły się na forum wypowiedzi o tym, że wiele osób w przypadku unieważnienia postępowań nie sporządza wcale tego ogłoszenia i nie widzi w tym błędu. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem przynajmniej z dwóch powodów: 1. ogłoszenie to stanowi swoiste \"sprawozdanie\" z przebiegu postępowania, jednocześnie wypełniamy obowiązek tożsamości procedury TED i BZP 2. roczne sprawozdanie w polu numer ogłoszenia wymaga numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a nie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź:
Zgadzam się, jednak obowiązku ustawowego nie ma, wobec tego brak ogłoszenia o unieważnieniu nie jest naruszeniem przepisów ustawy PZP. Jeżeli Państwo ogłoszenia przekazują, to doskonale.
Iwona Holka
podpis ePuap
Treść pytania:
Czy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP można utożsamić z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i czy w konsekwencji oferta Wykonawcy została podpisana.
Odpowiedź:
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych. Profil zaufania ePUAP nie zastępuje tego rodzaju podpisu. Biorąc pod uwagę, że ustawa przewiduje rygor nieważności w sytuacji nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą.
Łukasz Czaban
JEDZ i dokumenty od podwykonawcy
Treść pytania:
Kto podpisuje elektronicznie JEDZ podwykonawcy oraz dokumenty (Zaświadczenia ZUS Urząd Skarbowy podwykonawcy). Którą część JEDZ wypełnia podwykonawca
Odpowiedź:
Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów: Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Każdy podmiot składa swoje dokumenty - w oryginale elektronicznego dokumentu lub elektronicznie poświadczonej kopii (podpisem własnym elektronicznym) Podwykonawca wypełnia JEDZ w zakresie przesłanek wykluczenia, zaś Podmiot użyczający zasoby w zakresie podstaw wykluczenia oraz tych warunków które spełnia (użyczanych wykonawcy).
Iwona Holka
Zamówienie z wolnej ręki.
Treść pytania:
Po przepro. trzech post. w trybie przetargu nieograniczonego nie rozstrzygnąłem przetargu. W ostatnim post. nie wpłynęła żadna oferta. Postanowiłem zastosować art. 67 ust. 1. pkt 4 zamówienia z wolnej ręki. Czy w tym przypadku poza wszystkimi dok. wymaganymi ( speł. warunków, brak podst. do wykluczenia) w przetargu zas. proszę o przesłanie oferty z załącznikami pomimo tego, że mam zgodnie z ustawą przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą, ponieważ nie mogę zmienić pierwotnych warunków zamówienia w istotny sposób. Czy stosuję kryteria oceny oferty, jeżeli takowe miałem w post. przetargowym?
Odpowiedź:
Nie stosujemy kryteriów oceny ofert, gdyż co do zasady oferty w zamówieniu z wolnej ręki nie ma i jest ona przeprowadzana z jednym wykonawcą, aczkolwiek może Pan wykonawcę poprosić o przesłanie propozycji handlowej. Jednocześnie, jeżeli np. kryterium był termin wykonania zamówienia nie krótszy niż… to oczywiście należy takowy powtórzyć przy zamówieniu z wolnej ręki. Gdyby więc w ramach kryteriów były wymagane wartości minimalne, graniczne, to należy ich wymagać przy ZWR.
Iwona Holka
Problem z otwarciem oferty - elektronizacja.
Treść pytania:
Podczas odszyfrowania oferty niektórych z dokumentów nie można było odczytać m.in. formularza oferty. Wystosowaliśmy pismo do UZP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji. UZP stwierdził, iż plik z ofertą został zaszyfrowany prawidłowym kluczem publicznym, a oferta została prawidłowo złożona. Jak się okazało po czasie (kilku dniach) nie posiadaliśmy zainstalowanej aplikacji do otwierania plików . Co w tej sytuacji zrobić? Po udanej próbie otwarcia okazało się, że wykonawca w żadnym z zadań nie jest korzystny.
Odpowiedź:
Niestety postępowanie kwalifikuje się do unieważnienia. Wystąpiła wada z winy zamawiającego. Proszę przeczytać wyrok KIO 574/19 - podobna sytuacja do Państwa.
Iwona Holka
Przetarg na ochronę - zaległości w opłacaniu składek ZUS
Treść pytania:
Zamawiający zwarł umowę na usługę ochrony na rok 2019 r. z konsorcjum 3 firm, na etapie sprawdzania ofert Zaświadczenia o niezaleganiu składek Zus - nie posiadał zaległości według stanu na dzień wystawienia natomiast korzystał z ulgi w postaci układu ratalnego na spłatę należności. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zaprzestał opłacanie składek oraz posiada zajęcia na prawie 210 tysięcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający, czy powinien jeszcze raz prosić zaświadczenie skoro już posiada taką informację z Zus ?
Odpowiedź:
Obawiam się, że nic. W momencie weryfikacji przesłanek do wykluczenia wykonawca nie zalegał, więc Zamawiający miał pełne prawo (a nawet obowiązek) dokonać wyboru oferty wykonawcy. Ustawa przewiduje możliwość rozwiązania umowy (145a), ale gdy wykonawca W CHWILI ZAWARCIA UMOWY podlegał wykluczeniu (i to w dodatku na podstawie art. 24 ust. 1). Jeżeli nie mają Państwo w umowie przesłanek do odstąpienia/rozwiązania umowy w przypadku zagłości z ZUS to moim zdaniem należy kontynuować umowę. O należne składki ZUS z pewnością upomni się u wykonawcy.
Iwona Holka
Warunek a Kryterium
Treść pytania:
Czy warunek a Kryterium mogą dotyczyć tego samego? Warunek 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy z 5 letnim doświadczeniem. W tym kryterium brane będą pod uwagę informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej jako Kierownik budowy i wykonanych pod jego kierownictwem robót budowlanych polegających na wykonaniu wodnych placów zabaw z nawierzchnią EPDM o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda. Ocenie i przyznawaniu podpunktów podlegać będą roboty budowlane wykonane przez tego Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedź:
W Państwa konstrukcji - tak, jest prawidłowo. Czyli minimum osoba z 5 letnim doświadczeniem, a jeżeli ma dodatkowo w portfolio praca o wartości min 300 mln, konkretne, to wtedy punkty. Tak, jak najbardziej. Proszę tylko rozważyć, czy może podać Państwu Wykonawca dwie osoby, zamiast jednej, czy musi to być jedna. No i do oferty musi podać i nazwisko i wszystkie dane do punktacji, a potem wezwiecie Państwo o wykaz z tą sama osobą. Jedyne co może się wydarzyć, to to, że np. w ofercie nie poda tych informacja, a dopiero w wykazie na wezwanie - wtedy proszę pamiętać, że nie można przyznać punktów w kryterium. Najlepiej te obwarowania wpisać w SIWZ.
Iwona Holka
Zmiana RODO
Treść pytania:
W związku ze zmianą RODO proszę o informację czy zapisy do postępowań zmieniły się ...... Udostępnione zapisy w apexnet obowiązują? Jakie są najważniejsze zmiany na które Zamawiające powinien wprowadzić , zwrócić uwagę .
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 8a ust. 5: Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą. Czyli na stronie internetowej, w SIWZ wskazuje poniższe ograniczenia: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Klauzula informacyjna pozostaje aktualna.
Iwona Holka
tajemnica przedsiębiorstwa a unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Treść pytania:
Jeżeli unieważniam postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 4) to czy muszę dokonywać badania poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Jeżeli uzasadnienie objęcia tajemnicą (oświadczenie wykonawcy załączone do oferty) nie wyjaśnia w wystarczający sposób zastrzeżenia to czy pomimo unieważnienia powinnam wezwać do wyjaśnień/uzupełnienia? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Biorąc pod uwagę powyższe, co należy udostępnić wykonawcom wnioskującym o wgląd do ofert na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej?
Odpowiedź:
Zasadność zastrzeżenia tych informacji może Pani dokonać wtedy, gdy ktoś o nie wystąpi, nie ma potrzeby, żeby Pani dokonywała dodatkowych czynności, jeżeli unieważnia Pani postępowanie. Jeżeli uzasadnienie objecia tajemnicą nie jest wystarczające i Pani nie przekonuje, to oznacza, że informacje będą odtajnione (zostały zastrzeżone nieskutecznie), ponieważ to obowiązkiem wykonawcy jest takie ich przygotowanie i uzasadnienie, żeby Zamawiającego przekonać do ochrony danych jako tajemnicy.
Iwona Holka
Jak zamówić studia MBA dla pracowników (finansowne ze środków UE)
Treść pytania:
Czy może ktoś z Forum przeprowadzał postępowanie na wybór studiów MBA dla pracowników swojej jednostki (zamówienie finansowane z projektu UE). Czy są jakieś przesłanki do wyłączenia stosowania Pzp dla takiego przedmiotu zamówienia, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić tego typu zamówienie przy szacunkowej wartości pow. 30 tys. euro? Będę wdzięczna za wskazówki.
Odpowiedź:
Tego typu zamówienie można przeprowadzić w procedurze jak dla zamówienia na usługę społeczną. Niestety całkowicie wyłączyć ze stosowania PZP nie można, ale w zw. z tym, że mamy do czynienia z usł społeczną, która zapewne nie przekracza progu 750.000 euro, to można zrobić zamówienie np. z kryterium oceny ofert polegającym na doświadczeniu wykonawcy. Moim zdaniem kluczowe w Państwa zamówieniu będą właśnie kryteria oceny ofert, które pozwolą wybrać najlepszego wykonawcę.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy