Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 622 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 59 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Podpis elektroniczny nieważny w momencie otwarcia ofert.
Treść pytania:
Wykonawca złożył ofertę 09.11.2019 r za pomocą miniPortalu. Otwarcie ofert odbyło się 12.11.2019 r. Podczas weryfikacji podpisu okazało się, że ważność certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wygasła w dn. 11.11.2019 r. czyli w momencie składania oferty podpis był ważny, ale w momencie otwarcia ofert już nie. Czy w takim przypadku Zamawiający może uznać ofertę za poprawnie podpisaną?
Odpowiedź:
Tak, w momencie złożenia podpisu oferta była ważna i ważna pozostaje.
Iwona Holka
Zapytanie o negocjacje z ogłoszeniem
Treść pytania:
1. Czy informację z art. 57 ust. 1 ustawy należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego? Czy wystarczy tylko poinformować wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? 2. Czy oferty wstępne w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem powinny być przesłane podobnie jak wniosek, zaawansowanym środkiem komunikacji elektronicznej , tj. EPUAP lub platforma przetargowa Zamawiającego? Czy wystarczy przesłanie ofert wstępnych mailem?
Odpowiedź:
Powinny być przesłane za pomocą platformy przetargowej z której korzysta zamawiający
Iwona Holka
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp)
Treść pytania:
Czy w przypadku udzielania zamówienia w częściach (przeprowadzania kilku odrębnych postępowań będących częściami jednego większego zamówienia), konieczne jest sporządzanie dodatkowego uzasadnienia dotyczącego braku możliwości składania ofert częściowych w ramach tej wydzielonej części ?
Odpowiedź:
Nie, ponieważ postępowanie zostało podzielone już na części.
Iwona Holka
Zachowanie terminu
Treść pytania:
Zamawiający wyznaczył wykonawcy 5-cio dniowy termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (postepowanie poniżej progu unijnego). Czy zamawiający musi czekać z ogłoszeniem wyniku postępowania do momentu upływu tych 5-ciu dni w sytuacji, kiedy wykonawca już następnego dnia po wezwaniu złożył wymagane dokumenty?
Odpowiedź:
jeżeli wszystkie dokumenty są prawidłowe i potwierdzają spełnianie wymagań, można procedować wcześniej. Gdyby nie - może się okazać, że wykonawca jeszcze dośle dokument Zamawiającemu
Iwona Holka
podmiot trzeci, a podwykonawca
Treść pytania:
Oferta na usługi szkoleniowe. Warunek -wykaz min. 1 trenera.Wykonawca wskazuje w ofercie, ze zamierza zlecić prowadzenie szkolenia podwykonawcy tj.trenerowi. Następnie dołącza zobowiązanie trenera do oddania zasobów na czas realizacji szkolenia, w którym jest napisane, ze będzie trenera łączyć z Wykonawcą umowa ramowa. Czy jeżeli Wykonawca wykazuje w opisanym przypadku podwykonawcę w postaci trenera to takie zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy zasobów w postaci trenera jest wymagane, czy jest to dokument zbędny?
Odpowiedź:
Jeżeli wskazuje trenera jako podmiot oddający zasoby do dyspozycji (P3) to zobowiązanie jest niezbędne. Natomiast UZP stoi na stanowisku, że w takim przypadku występuje dysponowanie bezpośrednie i nie ma potrzeby wykazywania osoby jako P3. Skoro jednak wykonawca wskazał, to należny to przyjąć.
Iwona Holka
Aneks do umowy
Treść pytania:
Witam Co grozi za odstąpienie od podpisania aneksu umowy o przedłużenie okresu realizacji? Umowa przewiduje taką możliwość w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, kary za nienależyte wykonanie dostaw i opóźnienia terminu dostaw.
Odpowiedź:
Nic nie grozi. Aneks objęty jest swobodą zawierania umów, jeżeli wykonawca nie zgodzi się na podpisanie aneksu umowa ma dotychczasowe brzmienie i jest realizowana na pierwotnych warunkach.
Iwona Holka
Nowa ustawa -postępowania krajowe
Treść pytania:
Analizuję projekt nowej ustawy PZP. Czy przetarg nieograniczony w aktualnej ustawie ogłaszany w BZP -czyli krajowy to w nowej ustawie tzw. Tryb podstawowy?
Odpowiedź:
Dokładnie tak. W nowej ustawie krajowy przetarg nieograniczony to tryb podstawowy, publikowany w BZP.
Iwona Holka
poświadczenie parametrów przez wyłącznego dystrybutora
Treść pytania:
Jeżeli nie wszystkie wymagane parametry techniczne są przedstawione w karcie katalogowej czy mogę przyjąć oświadczenie wyłącznego dystrybutora sprzętu, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane parametry?
Odpowiedź:
To zależy jakie Pani wymagała dokumenty w SIWZ. Co do zasady czy mamy do czynienia z kartą katalogową czy oświadczeniem producenta, nie ma różnicy. I to i to jest oświadczeniem pochodzącym od producenta. Należy taki dokument uznać.
Iwona Holka
wadium
Treść pytania:
PN unijny. Zam. dokonał wyboru oraz zgodnie z art. 46.1 zwrócił wadium jednemu wykonawcy. Na czynność wyboru złożono odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty w całości cofnął wybór i wrócił do badania ofert. Jedna oferta w tym momencie jest niezabezpieczona wadium. Zgodnie z art. 46.3 Zam. może żądać ponownego wniesienia wadium od wykonawcy ale tylko w wyniku rozstrzygnięcia odwołania gdy jego oferta została wybrana. Pytanie: czy w takiej sytuacji, w przypadku braku możliwości zastosowania art. 46.3 należy dokonywać dalszych czynności (w tym ponownego wyboru) bez zabezpieczenia wadialnego?
Odpowiedź:
W opisywanym przypadku nie można zastosować analogicznie art. 46.3 Pzp. Zamawiający dokonuje więc dalszych czynności, w tym ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, bez zabezpieczenia wadialnego.
Iwona Holka
usługa żywienia
Treść pytania:
Czy w przetargu na usługę żywienia pacjentów szpitala jednym z kryteriów oceny ofert może być wymóg aby Wykonawca zapewnił i wyznaczył stałą osobę „koordynatora",(osoba ta będzie jednocześnie jedną z wymaganych kucharek) np: 5 dni w tygodniu -20 pkt., 3 dni w tygodniu - 10 pkt. 1dzień - 0 pkt.
Odpowiedź:
Jak najbardziej. To bardzo dobre kryterium oceny ofert.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy